Description

žene, djeca i osobe koje pripadaju skupini koja je u nepovoljnom položaju ili je marginalizirana

Additional notes and information

Pojam se često upotrebljava naizmjenično s izrazom "skupina u nepovoljnom položaju". Stereotipno poimanje da je ranjivost svojstvena ženama maskira činjenicu da stereotipne rodne uloge i stavovi te njihov diskriminatorni utjecaj na žene, koji država podupire svojim nedjelovanjem ili nedovoljnim djelovanjem kako bi ih se učinkovito riješilo, dovodi žene u nepovoljan položaj što može povećati rizik od diskriminacije, uključujući nasilje. Stoga se pojam "ranjiva skupina" ne preporučuje, već se umjesto njega treba upotrebljavati pojam "skupina u nepovoljnom položaju".