Description

Форма на трафик, насочена към жените и момичетата, и по-специално тези в най-неблагоприятна позиция, но не само към тях.

Additional notes and information

Жените и момичетата обикновено стават обект на трафик за целите на сексуалната и икономическата експлоатация, и по-специално проституция и порнография, принудителен труд, включително за работа в земеделието и за домакинска работа, уредени бракове или за да бъдат „продавани“ като булки, участие във военни действия и свързани с тях, като например сексуални услуги, пренасяне на товари и домакински услуги в конфликтни ситуации. Опитът на жените и момичетата, свързан с трафика, е различен от този на мъжете и момчетата. Жените и момичетата понасят непропорционално по-тежки неблагоприятни последици, докато мъжете - обект на трафик, нямат достъп до съществуващите програми за подпомагане на жертвите. Това налага включването на принципите на равенството между половете във формулирането и прилагането на законодателство и програми, насочени към предотвратяването на трафика на хора.