Description

лице што претпочита род што е различен од родот што му е определен при раѓањето и кое смета дека треба да подлежи на физички измени на телото за да го искаже ова чувство, како хормонска терапија и/или операција