Description

Prema Ujedinjenim nacijama, seksualno zlostavljanje pokriva stvarni ili prisilni fizički upad seksualne prirode, bilo upotrebom sile, bilo pod nejednakim ili prisilnim uslovima.

Additional notes and information

Iako je ova definicija po svojoj prirodi opća, termin se često koristi posebno u odnosu na djecu. Prema Konvenciji Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, seksualno zlostavljanje djece obuhvata (a) radnje u seksualnim aktivnostima sa djetetom koje, prema relevantnim odredbama državnog zakona, nije postiglo punoljetstvo za seksualne aktivnosti (ovo se ne odnosi na seksualne aktivnosti na koje su maloljetnici pristali) i (b) bavljenje seksualnim aktivnostima sa djetetom u kojima se koristi prisila, sila ili prijetnje, gdje postoji zloupotreba položaja ukazanog povjerenja, autoritet ili utjecaj na dijete, uključujući i porodicu, ili tamo gdje postoji zlostavljanje posebno osjetljive situacije djeteta, naročito zbog mentalnog ili fizičkog invaliditeta ili situacije zavisnosti.