Description

процедури за прекин на бременоста што се вршат од страна на лица што ги немаат потребните вештини, или што се вршат во средина во која не се исполнети основните медицински и стандардни санитарни услови, или обете

Additional notes and information

Иако дефиницијата се чини дека е поврзана со процесот, карактеристиките на небезбедниот абортус се однесуваат на несоодветните услови пред, за време на, и по абортусот.
Во земјите во кои абортусот е нелегален, или е легално многу ограничен и/или недостапен, на жените не им останува многу друго освен да прибегнат кон небезбеден абортус, со што се изложуваат на зголемен ризик од смртност или морбидитет.