Description

statusi i grave në shoqëritë patriarkale, siç është hulumtuar në librin e Simone de Beauvoir "Seksi i Dytë", ku gratë përcaktohen dhe diferencohen në lidhje me burrat, dhe kjo përbën normat(kupto: socio-kulturore); ato janë të paqenësishme (Tjetra/Të Tjerat), në kontrast me të qenësishmin (një Njeri si Subjekt, Absolut, Një)

Additional notes and information

Në këtë relacion, nuk ka reciprocitet të ekuilibruar.