Description

воведување правила со кои се уредува опсегот и употребата на работата со скратено работно време, со цел да се спречи секоја форма на дискриминација врз лицата вработени со скратено работно време, да се подобри квалитетот на работата со скратено работно време и да се олесни развојот на работата со скратено работно време што се врши по личен избор