Description

pracownica szczególnie narażona na dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie, w tym z powodu płci, wieku lub innych cech, takich jak pochodzenie etniczne

Additional notes and information

Im starsze stają się kobiety, tym bardziej dyskryminacja ze względu na wiek staje się surowa, a dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie strukturalnie zmniejsza wybór pracy lub uregulowań dotyczących pracy (np. przejście na pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę nieformalną lub samozatrudnienie). Okoliczności te pociągają za sobą gorsze warunki pracy i nieadekwatne wynagrodzenie, przez co emerytura staje się niepewnym i nieopłacalnym wyborem.