Description

износот на платата што се дефинира со закон или договор, кој го претставува најнискиот можен паричен надоместок што смеат да го исплатат работодавачите