Description

Nivo zarade definisan zakonom ili sporazumom, koji predstavlja najnižu moguću stopu koju poslodavac smije da plaća.