Description

samråd som hjälper till att göra EU:s lagstiftning och utformning av politik öppen, anpassad och sammanhängande

Additional notes and information

Samrådsförfaranden, tillsammans med konsekvensbedömningar, utvärderingar och sakkunskap, är ett nyckelverktyg för en transparant och väl underbyggd utformning av politik. De hjälper till att säkerställa att beslut fattas med hänsyn till principerna om proportionalitet och subsidiaritet och att de baseras på evidens samt erfarenheter och insikter från de som påverkas av politiken och som är inblandade i deras genomförande. Intressenter inbegriper genusexperter, kvinnoorganisationer, andra organisationer i det civila samhället och arbetsmarknadens partner.
Samrådsförfaranden är en deltagarbaserad ansats inom jämställdhetsintegreringen. En nära samverkan med samtliga politiska intressenter är avgörande under den politiska processen för att ta hänsyn till olika målgruppers angelägenheter, förväntningar och synpunkter. Det rekommenderas att möjligheter och former för intressenters delaktighet och samråd säkerställs i politiska processer.