Description

konsultacje pomagające w tworzeniu przejrzystego, dobrze ukierunkowanego i spójnego prawa unijnego oraz polityk unijnych

Additional notes and information

Konsultacje – wraz z ocenami skutków, ewaluacjami i ekspertyzami – są podstawowym narzędziem tworzenia przejrzystej i świadomej polityki. Pomagają zagwarantować, że decyzje są podejmowane w odniesieniu do zasady proporcjonalności i pomocniczości, a także w oparciu o dowody, doświadczenia i poglądy osób objętych polityką zaangażowanych w ich realizację. Do zainteresowanych stron zależą eksperci w dziedzinie płci, organizacje kobiece, inne organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy społeczni. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią element podejścia partycypacyjnego w uwzględnianiu aspektu płci. Ścisłe porozumienie ze wszystkimi stronami zainteresowanymi jest niezbędne w całym cyklu politycznym, aby uwzględnić obawy, oczekiwania i poglądy różnych grup docelowych. Zaleca się, aby szanse i struktury dla zaangażowania stron zainteresowanych i konsultacje były zakorzenione w procesach politycznych.