Description

Konsultacije sa zainteresovanim stranama pomažu da zakonodavstvo i kreiranje politika (EU) budu transparentni, dobro ciljani i koherentni.

Additional notes and information

Konsultacije – zajedno sa procjenama i određivanjem utjecaja i stručnosti – ključni su alat za transparentno i informisano kreiranje politika. Pomažu da se osigura da se odluke donose u skladu sa principima proporcionalnosti i supsidijarnosti i da se zasnivaju na dokazima i iskustvima i stavovima onih na koje politike utječu i koji su uključeni u njihovu primjenu. Akteri uključuju rodne stručnjakinje i stručnjake, ženske organizacije, druge organizacije civilnog društva i socijalne partnere. Konsultacije sa zainteresovanim stranama dio su participativnog pristupa uvođenju rodne ravnopravnosti. Bliska veza sa svim zainteresovanim stranama od suštinskog je značaja tokom čitavog ciklusa politike da bi se uzele u obzir brige, očekivanja i stavovi različitih ciljnih grupa. Preporučuje se da se mogućnosti i strukture za uključivanje zainteresovanih strana i konsultacije uključe u procese donošenja politika.