Description

apspriešanās, kas palīdz nodrošināt ES tiesību aktu un politikas veidošanas pārredzamību, mērķtiecīgu izstrādi un saskaņotību

Additional notes and information

Apspriešanās kopā ar ietekmes novērtējumiem, izvērtējumiem un ekspertīzi ir galvenais pārskatāmas un apzinātas politikas veidošanas rīks. Tā palīdz nodrošināt, ka lēmumi tiek pieņemti, ievērojot proporcionalitātes un subsidiaritātes principus, un ka to pamatā ir pierādījumi un pieredze, un to personu skatpunkts, kuras skar attiecīgās politikas un kuras ir iesaistītas to īstenošanā. Ieinteresētās personas ietver ekspertus dzimumu jautājumos, sieviešu organizācijas, citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sociālos partnerus. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām ir daļa no līdzdalības pieejas dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanā. Cieša sadarbība ar visām politikā esošām ieinteresētajām personām ir būtiska visā politikas ciklā, lai ņemtu vērā dažādu mērķgrupu bažas, gaidas un uzskatus. Ieinteresēto personu iesaistīšanas un apspriešanās iespējas un struktūras ieteicams iekļaut politikas procesos.