Description

konsultim që ndihmon për ta bërë ligjin dhe politikëbërjen e BE-së transparente, të mirësynuar dhe koherente

Additional notes and information

Konsultimet - së bashku me vlerësimet e ndikimit, vlerësimet dhe ekspertizën - janë një mjet kryesor për politikëbërje transparente dhe të informuar. Ato ndihmojnë për të siguruar që vendimet të merren në lidhje me parimet e proporcionalitetit dhe subsidiaritetit, dhe se ato bazohen në prova dhe përvojat dhe pikëpamjet e atyre që preken nga politikat dhe përfshihen në zbatimin e tyre. Palët e interesuara përfshijnë ekspertë gjinorë, organizata të grave, organizata të tjera të shoqërisë civile dhe partnerë socialë. Konsultimet e palëve të interesuara janë pjesë e qasjes pjesëmarrëse të qendërsimit gjinor. Lidhja e ngushtë me të gjithë aktorët e politikës është thelbësore gjatë gjithë ciklit të politikave për të marrë parasysh shqetësimet, pritjet dhe pikëpamjet e grupeve të ndryshme të synuara. Rekomandohet që mundësitë dhe strukturat për përfshirjen e palëve të interesuara dhe konsultat të ankorohen në proceset e politikave.