Description

raadpleging die helpt het EU-recht en de beleidsvorming transparant, gericht en samenhangend te maken

Additional notes and information

Raadplegingen zijn - samen met effectbeoordelingen, evaluaties en expertise - een essentieel instrument voor transparante en geïnformeerde beleidsvorming. Ze helpen waarborgen dat bij het nemen van besluiten de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit in acht worden genomen, en dat ze gebaseerd zijn op bewijzen en op de ervaringen en meningen van degenen die de gevolgen van het beleid ondervinden en van degenen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Tot de stakeholders behoren genderexperts, vrouwenorganisaties, andere organisaties in het maatschappelijke middenveld en sociale partners. Raadplegingen van stakeholders zijn onderdeel van de participatieve benadering van de integratie van de genderdimensie in beleid. Nauwe contacten met alle stakeholders van beleid gedurende de gehele beleidscyclus is essentieel om rekening te houden met de zorgen, verwachtingen en meningen van de verschillende doelgroepen. Het is aan te bevelen om mogelijkheden en structuren om stakeholders te betrekken en te raadplegen in beleidsprocessen te verankeren.