Description

konsultacijos, kurios padeda ES teisę ir politikos formavimą padaryti skaidrų, tikslingą ir nuoseklų

Additional notes and information

Konsultacijos – kartu su poveikio vertinimu, analize ir ekspertize – yra pagrindinė skaidrios ir viešos politikos formavimo priemonė. Jos padeda užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami laikantis proporcingumo ir subsidiarumo principo ir pagrįsti įrodymais, patirtimis ir nuomonėmis tų, kurie yra šios politikos veikiami ir dalyvauja jos įgyvendinime. Suinteresuotosios šalys apima lyčių klausimų ekspertus, moterų organizacijas, kitas pilietinės visuomenės organizacijas bei socialinius partnerius. Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis yra dalyvavimą skatinančio požiūrio į lyčių aspekto integravimą dalis. Siekiant atsižvelgti į įvairių tikslinių grupių interesus, lūkesčius ir požiūrį svarbu visą politikos ciklą glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis. Rekomenduojama, kad galimybės ir struktūros, skirtos suinteresuotoms šalims dalyvauti ir konsultuoti, būtų įtvirtintos politikos procesuose.