Description

Консултације са заинтересованим странама помажу да законодавство и креирање политика (ЕУ) буду транспарентни, добро циљани и кохерентни. Консултације – заједно са процјенама и одређивањем утицаја и стручности – кључни су алат за транспарентно и информисано креирање политика. Помажу да се осигура да се одлуке доносе у складу са принципима пропорционалности и супсидијарности и да се заснивају на доказима и искуствима и ставовима оних на које политике утичу и који су укључени у њихову примјену. Актери укључују родне експерткиње и експерте, женске организације, друге организације цивилног друштва и социјалне партнере.

Additional notes and information

Консултације са заинтересованим странама дио су партиципативног приступа увођењу родне равноправности. Блиска веза са свим заинтересованим странама од суштинског је значаја током читавог циклуса политике да би се узеле у обзир бриге, очекивања и ставови различитих циљних група. Препоручује се да се могућности и структуре за укључивање заинтересованих страна и консултације укључе у процесе доношења политика.