Description

konzultácie, ktoré umožňujú transparentnú, lepšie zacielenú a koherentnú tvorbu práva a politiky EÚ

Additional notes and information

Konzultácie – spolu s posúdeniami vplyvu, hodnoteniami a odbornými znalosťami – sú kľúčovým nástrojom transparentnej a informovanej tvorby politiky. Pomáhajú zabezpečiť, aby sa prijímali rozhodnutia týkajúce sa zásad proporcionality a subsidiarity a aby boli založené na dôkazoch a skúsenostiach a názoroch tých, ktorých sa politiky týkajú a ktoré sa podieľajú na ich vykonávaní. Medzi zainteresované strany patria odborníci z oblasti rodovej rovnosti, organizácie žien, iné organizácie občianskej spoločnosti a sociálni partneri. Konzultácie so zainteresovanými stranami sú súčasťou participatívneho prístupu k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti. Úzke styky so všetkými zainteresovanými stranami z oblasti politiky sú nevyhnutné počas celého tvorby politiky, aby sa zohľadnili obavy, očakávania a názory rôznych cieľových skupín. Odporúča sa, aby sa príležitosti a štruktúry pre zapojenie zainteresovaných strán a konzultácie zakotvili do politických procesov.