Description

konzultace, které pomáhají zajišťovat transparentnost, náležité zaměření a ucelenost právních předpisů EU

Additional notes and information

Konzultace jsou spolu s posouzeními dopadu, hodnoceními a odbornými znalostmi klíčovým nástrojem transparentní a informované tvorby politik. Pomáhají zajistit, aby rozhodnutí byla založena na dodržení zásad proporcionality a subsidiarity a aby vycházela z důkazů a ze zkušeností těch, kterých se daná politika týká a kteří se budou podílet na jejím uplatňování. Zúčastněnými stranami jsou odborníci na genderové otázky, ženské organizace, další organizace občanské společnosti a sociální partneři. Konzultace se zúčastněnými stranami jsou součástí participativního přístupu k genderovému mainstreamingu. Během celého politického cyklu je nezbytná úzká spolupráce se všemi stranami podílejícími se na tvorbě politik, což umožní zohlednit obavy, očekávání a stanoviska různých cílových skupin. Doporučuje se, aby příležitosti a struktury pro zapojení zúčastněných stran a konzultace s nimi byly zakotveny v politických postupech.