Description

marrëdhënie e mbrojtur që lejon të mësuarit dhe eksperimentimin të ndodhin dhe potencialin personal dhe aftësitë e reja të lulëzojnë përmes një procesi në të cilin një person, mentori, mbështet karrierën dhe zhvillimin e një tjetri, të mentuarit, jashtë marrëdhënies normale epror-vartës

Additional notes and information

Mentorimi përdoret gjithnjë e më shumë për të mbështetur zhvillimin personal ose profesional të grave.