Description

migrim brenda vendeve ose përtej kufijve për shkak të martesës

Additional notes and information

Trendi që është bërë më i zakonshëm me globalizimin, rritjen e lëvizshmërisë dhe një numër të madh të migrantëve të punës në shoqëritë pritëse. Migrimi i lidhur me familjen përfshin migracionin e martesave të brezave të dytë dhe pasardhës të cilët sjellin partnerë nga atdheu i tyre në vendin pritës, martesa ndërkombëtare të qytetarëve dhe jo-qytetarë që vijnë nga turizmi, arsimi, biznesi dhe aktivitetet profesionale, dhe së fundmi lëvizja e familjeve të tëra. Ekzistojnë të ndryshme të çështjeve brenda kësaj forme migrimi, duke filluar nga nivele të pabarabarta të zhvillimit brenda dhe midis vendeve; mbizotërimi i martesave me grave migrante; lëvizshmëria ekonomike dhe sociale; martesat me shkesi dhe numri në rritje i nuseve me porosi në internet dhe postë; politikat e imigracionit, integrimi dhe identiteti; dhe, shfaqjen e qytetarëve të rinj në vendet që marrin migrantë. Migrantët e martuar që janë gra, janë në rrezik të lartë për tu nënshtruar formave specifike të dhunës gjinore (dhuna psikologjike ose fizike në familje, martesa e detyruar, shfrytëzimi i punës në familje, etj.), Dhe mund të kenë qasje të kufizuar në shërbimet e mbrojtjes dhe mbështetjes.