Description

mjet i shpejtë juridik për të mbrojtur personat në rrezik të çdo forme dhune duke ndaluar, ndaluar ose përshkruar sjellje të caktuara nga kryesi i veprës

Additional notes and information

Gama e gjerë e masave të mbuluara nga urdhra të tillë do të thotë që ato ekzistojnë nën emra të ndryshëm, të tilla si urdhri kufizues, urdhri i ndalimit, urdhri i dëbimit, urdhri i mbrojtjes dhe vendim gjykate për akte veçanta. Një shkelës që nuk pranon të zbatojë urdhrin përballet me dënime penale ose civile, në varësi të çështjes specifike dhe kontekstit ligjor në vend.