Description

rýchly opravný prostriedok na ochranu osôb ohrozených akoukoľvek formou násilia tým, že páchateľovi zakáže určité správanie alebo mu ho stanoví, resp. nariadi

Additional notes and information

Široká škála opatrení, na ktoré sa takéto príkazy vzťahujú, znamená, že existujú pod rôznymi názvami, ako je napríklad súdny príkaz, vykázanie zo spoločného obydlia, príkaz na vysťahovanie, ochranný príkaz alebo príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania. Páchateľ, ktorý odmieta príkaz dodržať, čelí trestným alebo občianskoprávnym sankciám v závislosti od konkrétneho prípadu a právneho kontextu v danej krajine.