Description

rychlý právní prostředek, který slouží k ochraně osob ohrožených jakoukoli formou násilí a jímž se pachateli zakazuje či nařizuje určité chování nebo jsou mu uložena omezení vztahující se k určitému chování

Additional notes and information

Vzhledem k tomu, že opatření v rámci ochranných příkazů je celá řada, objevují se pod různými názvy, například soudní zákaz přibližování, vykázání, příkaz k vystěhování, ochranný příkaz nebo soudní příkaz ke zdržení. Pachatel, který ochranný příkaz nesplní, může být v závislosti na okolnostech konkrétního případu a na právních předpisech dané země stíhán v trestním nebo v občanskoprávním řízení.