Description

shërbimet specifike gjinore të krijuara për të mbrojtur dhe fuqizuar gratë e mbijetuara nga Dhuna e Partnerit Intim dhe fëmijët e tyre dhe janë përshtatur për nevojat e tyre specifike imediate dhe afatgjata. Këto shërbime ofrohen nga një personel i specializuar me njohuri të thelluara të dhunës me bazë gjinore. Llojet e mbështetjes që ofrojnë shërbime të tilla përfshijnë: mbështetje dhe informacion të linjës së ndihmës, strehim / strehim dhe strehim të sigurt, këshillim psikologjik afatshkurtër dhe afatgjatë, këshillim ligjor, shërbime avokimi dhe informimi dhe shërbime për fëmijë.