Description

Usluge za zaštitu i osnaživanje žena (i njihove dece) koje su preživele nasilje u intimnim partnerskim odnosima i porodici, a koje su prilagođene njihovim neposrednim i dugoročnim potrebama. Ove usluge pruža specijalizovano osoblje sa detaljnim znanjem o rodno zasnovanom nasilju. Tipovi podrške koje takve usluge pružaju uključuju: podršku na SoS telefonu za pomoć i informacije, sklonište / utočište i siguran smeštaj, kratkoročno i dugoročno psihološko savetovanje, pravni savet, usluge zastupanja i pružanja pomoći i usluge za decu.