Description

vaginálna, análna alebo orálna penetrácia do tela inej osoby bez jej súhlasu, pričom charakter tejto penetrácie je sexuálny, je vykonávaný akoukoľvek telesnou časťou alebo predmetom, ako aj akékoľvek sexuálne úkony bez súhlasu tejto osoby, ktoré vykonal/a manžel/manželka alebo bývalý/-á manžel/manželka alebo súčasný/-á partner/partnerka, s ktorým/ktorou obeť znásilnenia žije alebo žila v partnerskom zväzku uznanom vnútroštátnym právom

Additional notes and information

Prinútenie manžela/manželky alebo bývalého manžela/bývalej manželky alebo bývalého, resp. súčasného manžela/manželky do úkonov sexuálneho charakteru s treťou osobu bez jeho/jej súhlasu sa takisto považuje za znásilnenie medzi manželmi. Súhlas sa vzťahuje na dobrovoľnú dohodu v dôsledku slobodnej vôle človeka. Podľa Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a boji proti nemu intimita a dôvera súvisiace s týmto vzťahom spôsobuje znásilnenie medzi takýmito súčasnými alebo bývalými blízkymi partnermi za priťažujúcu okolnosť, ktorú je nutné pri stanovovaní trestu vziať do úvahy.