Description

неконсензуално вагинално, анално или орално пенетрирање во телото на друго лице при што пенетрацијата е од сексуална природа, со кој било дел од телото или со предмет, како и секој друг неконсензуален чин од сексуална природа, од страна на сопружник или поранешен сопружник, или поранешен или моментален партнер со кој жртвата на силувањето живее или живеела во партнерство признаено со домашното право

Additional notes and information

Присилувањето на моменталната или на поранешната сопруга или моменталната или поранешната партнерка да учествува во чинови од сексуална природа со трето лице, без согласност, исто така претставува силување во брак. Под согласност се подразбира доброволно прифаќање како резултат на слободната волја на лицето.
Според Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, интимноста и довербата што се поврзуваат со врската при силувањето од моментален или поранешен интимен партнер претставуваат отежнувачка околност што мора да се земе предвид при одмерувањето на казната.