Description

генерички термин што означува повеќе варијации на телесните карактеристики на одредено лице што не се совпаѓаат со прецизните медицински дефиниции за женско и за машко

Additional notes and information

Овие карактеристики може да се хромозомски, хормонски и/или анатомски, и може да се присутни во различен степен. Многу варијанти на половите карактеристики веднаш се утврдуваат со раѓањето, па дури и порано. Понекогаш овие варијанти стануваат очигледни дури во подоцнежни стадиуми од животот, често за време на пубертет. Иако повеќето интерсексуални лица се здрави, многу мал процент од нив имаат здравствени состојби што може да се опасни по животот ако не се третираат веднаш.