Description

дискриминација што се случува врз основа на неколку лични основи или карактеристики/идентитети, кои функционираат и стапуваат во меѓудејство во исто време и на начин што ги прави неразделиви