Description

lidská práva, která jsou již uznávána vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy a mezinárodními dokumenty o lidských právech, jakož i jinými konsenzuálními dokumenty, včetně práva všech jedinců dosahovat bez donucování, diskriminace či násilí nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví ve spojitosti se sexualitou a včetně přístupu ke službám pro zajištění sexuálního a reprodukčního zdraví, dále možnost vyhledávat, obdržet a poskytovat informace týkající se sexuality, přístup ke vzdělávání v záležitostech sexuality, respektování tělesné nedotknutelnosti, svobodná volba partnera, právo rozhodovat o vlastní sexuální činnosti nebo nečinnosti, právo na sexuální vztahy na základě vzájemného souhlasu, právo na sňatek na základě vzájemného souhlasu, právo rozhodovat, zda a kdy mít děti, a právo vést uspokojivý, bezpečný a příjemný sexuální život