Description

ľudské práva, ktoré už sú uznané vo vnútroštátnych právnych predpisoch, medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a iných konsenzuálnych dokumentoch vrátane práva všetkých osôb na najvyššie dosiahnuteľný zdravotný štandard vo vzťahu k sexualite vrátane prístupu k zdravotníckym službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, schopnosť vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie týkajúce sa sexuality, prístup k vzdelávaniu v oblasti sexuality, rešpektovanie telesnej integrity, voľnú voľbu partnera, právo rozhodnúť sa byť alebo nebyť sexuálne aktívnym, právo na dobrovoľné sexuálne vzťahy, právo na manželstvo so súhlasom, právo rozhodnúť, či a kedy mať deti; a právo žiť uspokojivý, bezpečný a príjemný sexuálny život