Description

сексуална, емоционална и/или романтична привлечност кон пол што е различен од сопствениот

Additional notes and information

Често се смета како „привлечност кон спротивниот пол“, но тоа не е точно зашто не постојат само два пола (види и интерсексуално и транссексуално лице).