Description

претпоставка за нечија хетеросексуалност

Additional notes and information

Хетеронормативноста прави хетеросексуалноста да изгледа кохерентна, природна и привилегирана. Во неа се содржи претпоставката дека сите се „природно“ хетеросексуални, дека хетеросексуалноста го претставува идеалот и дека е супериорна во однос на хомосексуалноста или бисексуалноста.