Description

ирационален страв од отстапување од родот или родова трансгресија, како стравот од, или аверзијата кон, маскулинизирани жени, фемининизирани мажи, крос-дресери, трансродови лица, транссексуалци и други лица што не се вклопуваат во постојните родови стереотипи за родот на кој му припаѓаат по раѓање