Description

културна норма што постојано ги поврзува мажите со моќта и економските постигнувања

Additional notes and information

Образецот на мажественоста, кој ја обликува хегемонистичката положба, не е само спротивен на еднаквоста и инклузијата, туку носи и неповолности и трошоци за мажите. Од оваа перспектива, здравствените проблеми на мажите се толкуваат како „цената што се плаќа за мажественоста“, наспроти привилегиите што ги добиваат мажите од актуелните родови односи, на пример поголеми приходи и помала неплатена работа.