Description

Нежелано поведение, към дадено лице, свързано с пола му, проявявано с цел или водещо до накърняване на достойнството му и създаване на сплашваща, враждебна, унизителна и обидна среда.