Description

sjellje e padëshiruar në lidhje me seksin e një personi që ndodh me qëllim ose efekt të cenimit të dinjitetit të atij personi dhe krijimin e një mjedisi frikësues, armiqësor, degradues, poshtërues ose ofendues