Description

organ brenda qeverisë qëllimi i të cilit është të hartojë, koordinojë dhe zbatojë politikat qeveritare për barazinë gjinore, dhe që normalisht ndodhet në hierarkinë qeveritare (d.m.th. në një ministri ose në Zyrën e Kryeministrit)

Additional notes and information

Organe të tilla mund të ekzistojnë gjithashtu në nivelin rajonal dhe lokal.