Description

Национални независими органи за насърчаване на равното третиране на жените и мъжете, отговарящи за предоставянето на независима помощ на жертвите на дискриминация въз основа на пола, извършването на независими проучвания относно дискриминацията по пол, публикуване на независими доклади и формулиране на препоръки по всякакви въпроси, свързани с дискриминацията.

Additional notes and information

Мандатът им може да включва и други функции, като например дейности за повишаване на осведомеността, обучение и изграждане на капацитет. Терминът „органи за равнопоставеност на половете“ понякога се използва като общ термин за важни институционални механизми в областта на равенството между половете, които могат да включват такива органи за равнопоставеност на половете като част от своята структура.