Description

тело во рамките на владата, чија цел е да изработува, координира и спроведува владини политики за родова еднаквост, кое најчесто е дел од владината хиерархија (т.е. во министерство или во канцеларијата на премиерот)

Additional notes and information

Таквите тела може да постојат и на регионално, и на локално ниво.