Description

niezależna instytucja krajowa promująca równe traktowanie kobiet i mężczyzn, odpowiedzialna za zapewnianie wsparcia ofiarom domniemanej dyskryminacji ze względu na płeć i płeć społeczno-kulturową, przeprowadzanie niezależnych ankiet dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych raportów oraz przygotowywanie zaleceń w każdej sprawie związanej z tego rodzaju dyskryminacją

Additional notes and information

Mandat takiej instytucji może obejmować także inne funkcje, takie jak podnoszenie świadomości, szkolenia i działania na rzecz budowania potencjału. Termin „instytucje ds. równości płci” jest czasami stosowany jako termin ogólny dla nadrzędnych mechanizmów instytucjonalnej równości płci, które mogą obejmować takie instytucje ds. równości płci jako część swojej struktury.