Description

Израз, използван като метафора за дискриминационен модел на заетост, при който работниците, главно жени, се задържат на по-ниските нива в работната йерархия със слаба мобилност и невидими пречки пред кариерното им развитие.