Description

израз што се користи како метафора за да се укаже на дискриминаторски образец на вработување со кој се одржуваат работниците, најчесто жените, на пониските скалила на вработувањето, со слаба мобилност и невидливи пречки за напредување во кариерата