Description

практиката кога на поединец или поединка им се припишуваат специфични својства, карактеристики или улоги на жена или на маж, исклучиво врз основа на нивната припадност на општествената група жени или мажи