Description

të dhënat e mbledhura dhe të paraqitura tabelare veçmas për gratë dhe burrat që lejojnë matjen e ndryshimeve midis grave dhe burrave në aspektin e dimensioneve të ndryshme sociale dhe ekonomike dhe duke qenë një nga kërkesat për përftimin e statistikave gjinore

Additional notes and information

Pasja e të dhënave të ndara sipas seksit nuk garanton, për shembull, se konceptet, përkufizimet dhe metodat e përdorura në prodhimin e të dhënave janë konceptuar për të pasqyruar rolet gjinore, marrëdhëniet dhe pabarazitë në shoqërore. Prandaj, mbledhja e të dhënave të ndara sipas seksit përfaqëson vetëm një nga karakteristikat e statistikave gjinore.