Description

data, der er indsamlet og opstillet særskilt for kvinder og mænd for at gøre det muligt at måle forskelle mellem kønnene ud fra forskellige sociale og økonomiske parametre, hvilket er en betingelse for, at der kan tilvejebringes kønsstatistikker

Additional notes and information

Opdelingen af data efter køn garanterer f.eks. ikke, at begreber, definitioner og metoder, der anvendes i dataproduktion, nødvendigvis er udtænkt til at afspejle kønsroller, kønsrelationer og uligheder i samfundet. Derfor er kønsopdelte data kun ét af karakteristikaene ved kønsstatistik.