Description

Данни, събирани и подреждани в таблици поотделно за жените и мъжете, което дава възможност за измерване на разликите между жените и мъжете от гледна точка на различни социални и икономически измерения, и е едно от изискванията за получаване на статистика за равенство между половете.

Additional notes and information

Разбиването на данните по пол не гарантира например, че концепциите, определенията и методите, използвани в производството на данни, са създадени така, че да отразяват ролите, отношенията и неравенствата по пол в обществото; следователно събирането на данни, разбити по пол, представлява само една от характеристиките на статистиката за равенство между половете.