Description

податоци што се собираат и што табуларно се прикажуваат посебно за жените и за мажите, со што се овозможува мерење на разликите меѓу жените и мажите во однос на разните социјални и економски димензии, и еден од предусловите за добивање родова статистика

Additional notes and information

Имањето податоци разделени по пол не гарантира, на пример, дека концептите, дефинициите и методите што се користени во производството на податоци се осмислени на начин што ќе ги одрази родовите улоги, односи и нееднаквости во општеството; затоа, собирањето податоци разелени по пол е само една од карактеристиките на родовата статистика.